Şol bir wagtyň özünde şol bir saýlama organyň içinde şahsy ýa-da toparlaýyn saýlama amallaryny amala aşyrmak ukybymyz bar. Mysal bermek üçin, 2022-nji ýylyň noýabr aýynda, ITO-nyň prezident saýlawlaryndan derrew, ITO bilen baglanyşykly hünärmen palatalar üçin 5 gün soň dürli saýlaw gutularynda prezident saýlawlary geçirildi. VOITERM Sanly saýlama ulgamy hökmünde, dürli adamlara ýa-da toparlara şol bir saýlawda bolmak şerti bilen bir enjamda saýlamaga rugsat bermek artykmaçlygymyz bar.

Halkara gidişleri üçin gümrük derwezelerinde VOITERM sanly saýlaw ulgamyny ulanmak, iň bolmanda ýakyn wagtda geçiriljek ýerli saýlawlarda gaty gowy mysal bolup biler.

Türkiýäniň Prezident, Beýik Milli Assambleýasy parlament saýlawlary, ýerli dolandyryş saýlawlary, hünär palatalary, senagat palatalary, partiýa prezident saýlawlary, sport klublary we federasiýa prezident saýlawlary ... we ş.m. Gysgaça aýdylanda, bir kompaniýa hökmünde biz öz ýurdumyza we halkymyza hyzmat etmäge taýýardyrys.