“VOITERM” sanly saýlaw ulgamy “Blockchain” -e esaslanmaýar.

2019 Silivri 5.8 ýer titremesi wagtynda ýakynlarymyza ýetmäge synanyşdyk. Şeýle-de bolsa, GSM operatorlarynyň setirleriniň dykyzlygyny hemmämiz başdan geçirdik. Şeýle hem, dini baýramçylyklarda adamlaryň ýakynlary bilen habarlaşmak üçin GSM operatorlaryna bil baglaýandyklaryny we dyknyşyk sebäpli aragatnaşyk gurmak üçin setirleriň boş bolmagyna garaşýandyklaryny gördük.

Ulanyljak saýlaw ulgamynyň durnuklylygy we dolandyrylmagy möhümdir. 2023-nji ýylyň 6-njy fewralynda Kahramanmaraş ýer titremesinden soň, ýurdumyzyň asyrynyň betbagtlygy bolan 10 welaýaty öz içine alýan ýer titremesinden soň saýlawyň nähili geçiriljekdigi baradaky soraglary yzarladyk.

Oururdumyzyň sosiologiki, demografiki, geosyýasy we medeni gurluşyny göz öňünde tutup, muňa ýetmegiň kyndygyny göz öňünde tutup, başgaça garaýan täze ulgam döretdik. Oururdumyzda henizem adamlaryň sowatsyz, smartfony ýok, telefony ýok we internet infrastrukturasy ýok ýerler bar. Countryurdumyzyň geografiki ýerleşişi sebäpli daşary ýurt merkezindäki syýasy oýunlara üns bermezlik peýdalydyr. Bu faktorlary göz öňünde tutup, ses berjek adama nädip gözegçilik edip boljakdygy baradaky soraglary ýok etmegi maksat edindik.

Blokain we saýlaw ulgamy käbir nokatlarda kesişýär. Şeýle-de bolsa, bu çatryk mümkin däl, sebäbi doly gabat gelmegi aňlatmaýar. Global gurluşa eýe bolan petikleriň saýlaw ulgamyna gabat gelmegi üçin eglişik etmek arkaly üýtgedilmeli. Otherwiseogsam, oňyn görünýän faktorlar ýitgilere sebäp bolup biler.