VOITERM sanly saýlama ulgamyny 2 bölege böldük. Ses beriş enjamynyň, dolandyryş we hasaba alyş ulgamynyň ýerleşýän serweri.

Pikirlerimizi ýekeje enjamda ýerine ýetirmäge mümkinçilik aldyk. Enjamyň näsazlygy we wandalizm ýaly faktorlary göz öňünde tutup, hemme zady dolandyryp boljak serwerde karar berdik. Saýlawçy, enjamdaky ştrih koduny (TR ID kartoçkasy, ştrih-kodly agzalyk kartasy) skanirlemek arkaly dalaşgärleri saýlamak ekranyna ugrukdyrylýar. Saýlawçy haýsy dalaşgäre ses beren badyna enjamdaky printer dalaşgäriň maglumatyny kagyz ýüzüne ýazýar. Kime ses berse asla gabat gelmeýär. Bu maglumatlar sanly serwerde hem saklanýar. Şeýlelik bilen, iki gezek sesleriň öňüni almak bilen, tehnologiýa tarapyndan kabul edilen we ulanylýan kriptografiki şifrlemek algoritmleri bilen saýlaw we saýlawçylaryň howpsuzlygy üpjün edilýär. Saýlaw prosesi serwerdäki maglumatlary we enjam printeriniň çap edilişini barlamak arkaly barlanýar we barlanýar. Çap ediji tarapyndan ýazylan maglumatlar, kompaniýanyň programma üpjünçiligine we hasabatlaryna gözegçilik etmek arkaly kompaniýanyň ygtybarlylygyny hem goldaýar.

Enjam bilen serweriň arasynda kriptografiki habarlaşma ýapyk zynjyrly simsiz aragatnaşyk protokoly arkaly amala aşyrylýar. Closedapyk zynjyr bolmak, daşarky gatyşmagyň öňüni alýar.

2020-nji ýylda geçiriljek ABŞ-da geçiriljek prezident saýlawlarynda sanly saýlaw ulgamy bilen kagyz ýüzünde ýazylan maglumatlaryň ygtybarly we sagdyn bolandygy subut edildi. Garşy çykmalar sebäpli ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan prezident saýlawlarynyň netijelerini derňemek üçin bir komissiýa döredildi. Komissiýanyň işgärleri “2020-nji ýyldaky saýlawlar, ABŞ-da çekeleşikli saýlawlaryň biri, ýurtdaky iň howpsuz saýlawdyr. Galp sesleriň talaplary, her sesiň kagyz ýazgylaryny sanly ýazgylar bilen deňeşdirmek arkaly kemsidildi. " Beýannama berdiler.

VOITERM kompaniýasy hökmünde; ABŞ-nyň resmileriniň belleýşi ýaly, bu programmanyň has ösen görnüşini taýýarladyk, intensiw gözleg we gözlegleriň netijesinde ulanmaga taýyn ses beriş howpsuzlygyny ýokarlandyrýar. Prezident, Türkiýäniň Beýik Milli Assambleýasy parlament saýlawlary, ýerli dolandyryş saýlawlary, hünär palatalary, senagat palatalary, partiýa prezident saýlawlary, sport klublary we federasiýa prezident saýlawlary we ş.m. ýaly haýyşlar bilen ýurdumyza we halkymyza hyzmat etmäge taýýardyrys.