Voiterm, demokratik proseslerde we ses berişliklerde howpsuzlygyň ýokary standartlaryny kesgitlemek arkaly iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin döredilen innowasion ses beriş tehnologiýasydyr. Voiterm, daşarky çärelere garşy howpsuzlyk çäreleri bilen enjamlaşdyrylan ýapyk zynjyrly kodlanan habarlaşma ulgamynyň kömegi bilen howpsuzlygy ýokarlandyrýar.

Voiterm-iň howpsuzlyk artykmaçlyklary

1. Giňişleýin howpsuzlyk çözgütleri

Voiterm her etapda howpsuzlygy üpjün etmek üçin giňişleýin howpsuzlyk infrastrukturasyny hödürleýär. Programma üpjünçiligi, apparat we aragatnaşyk kanallary ýaly ähli komponentler howpsuzlyk üçin seresaplylyk bilen işlenip düzüldi.

2. Tampingden goramak

Voiterm daşarky gatyşmagyň öňüni almak üçin ýörite döredilen ýapyk zynjyr ulgamyny ulanýar. Şeýlelik bilen, daşarky howplardan goraýar we ses bermek prosesini üpjün edýär.

3. Şifrlenen habarlaşma

Ses berişlik wagtynda habarlaşmak zerurlygy ýüze çykanda, Voiterm ygtybarly şifrlenen habarlaşmany ulanýar. Şeýlelik bilen, her bir habar we aragatnaşyk rugsatsyz girişden goralýar we goralýar.

4. Programma üpjünçiligi howpsuzlygy

Voiterm, howpsuzlyk gowşaklyklaryny azaltmak üçin ygtybarly programma üpjünçiligini işläp düzýär. Häzirki howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelýän programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan Voiterm, kiber hüjümlerinden berk gorag üpjün edýär.

Voiterm, esasy maksady howpsuzlygy ýokarlandyrmak arkaly demokratik proseslerde we ses berişlikde ygtybarlylygy üpjün etmek wezipesine gönükdirilendir. Closedapyk görnüşli şifrlenen habarlaşma we giňişleýin howpsuzlyk çäreleri netijesinde Voiterm demokratik jemgyýetler üçin ygtybarly we aç-açan saýlawlar üçin esas goýup, ygtybarly ses beriş tehnologiýasynda täze standartlary kesgitleýär.