Voitermiň demokratiýa getiren täzelikleri, saýlaw prosesindäki tehnologiki üýtgeşmeler we bu üýtgeşmeleriň demokratik proseslere edýän täsiri jikme-jik öwreniler. Voiterm-iň ygtybarly tanamak ulgamlaryna, sesleri sanamak proseslerinde aç-açanlyga we elýeterlilige nähili peýdalydygyny açyp, demokratik gatnaşygy artdyrmakdaky möhüm roluna ünsi jemläris. Şeýle hem, Voitermiň geljekde demokratik proseslere ýetirip biljek täsirlerine garaşyp, demokratiýa goşan goşantlaryny çuňňur ara alyp maslahatlaşarys.