VOITERM sanly saýlaw ulgamyna başlamazdan ozal geçirilen gözleglerimizde, döwrüň tehnologiki şertlerine laýyklykda öndürilen enjamlaryň Amerikada, Şweýsariýada, Estoniýada, Hindistanda we Braziliýada ulanylandygyny gördük we gözden geçirdik.

Halkara Demokratiýa we Saýlaw Kömek Instituty tarapyndan düzülen maglumatlar 173 ýurduň 79% -iniň elektron ses ulgamyny ulanmaýandygyny görkezýär. 29 ýurtda syýasy taýdan hökmany milli saýlawlarda elektron ses beriş ulgamlaryny ulanýandyklary mälim edilse-de, sebit saýlawlarynda elektron ses berişlige geçmegiň 18 ýurtda tamamlanandygy syn edildi.

Oururdumyzyň sosiologiki we geografiki gurluşyny we beýleki ýurtlaryň başdan geçirýän meselelerini öwrenmek arkaly özümiz üçin başga bir ýol düzmek kararyna geldik.

Saýlaw we saýlanmak hukugy demokratiýanyň özenlerinden biridir. Adamzat bar bolsa, howpsuz, çalt we aç-açan ses berişliklere zerurlyk bolar. Bu pursatda, VOITERM hökmünde, ses bermek we häzirki zaman tehnologiýasy bilen saýlanmak hukugyny birleşdirip, saýlaw proseslerini ýeňilleşdirýän çözgüt hödürlemek bilen döwre ýetmek üçin Türkiýäniň ilkinji ýapyk elektron saýlaw ulgamyny döretdik. ähli adamzadyň peýdasy.