VOITERM Sanly ses beriş ulgamy ulanmaga taýyn

VOITERM Sanly ses beriş ulgamy ulanmaga taýyn

Şol bir wagtyň özünde şol bir saýlama organyň içinde şahsy ýa-da toparlaýyn saýlama amallaryny amala aşyrmak ukybymyz bar.

Has Köp
VOITERM Sanly saýlaw howpsuzlygy

VOITERM Sanly saýlaw howpsuzlygy

VOITERM sanly saýlama ulgamyny 2 bölege böldük. Ses beriş enjamynyň, dolandyryş we hasaba alyş ulgamynyň ýerleşýän serweri.

Has Köp
Dünýäde näçe ýurt sanly saýlaw ulgamlaryny ulanýar, olar nä derejede giň?

Dünýäde näçe ýurt sanly saýlaw ulgamlaryny ulanýar, olar nä derejede giň?

VOITERM sanly saýlaw ulgamyna başlamazdan ozal geçirilen gözleglerimizde, döwrüň tehnologiki şertlerine laýyklykda öndürilen enjamlaryň Amerikada, Şweýsariýada, Estoniýada, Hindistanda we Braziliýada ulanylandygyny gördük we gözden geçirdik.

Has Köp
“VOITERM” sanly saýlaw ulgamy “Blockchain” -e esaslanmaýar.

“VOITERM” sanly saýlaw ulgamy “Blockchain” -e esaslanmaýar.

“VOITERM” sanly saýlaw ulgamy “Blockchain” -e esaslanmaýar. 2019 Silivri 5.8 ýer titremesi wagtynda ýakynlarymyza ýetmäge synanyşdyk. Şeýle-de bolsa, GSM operatorlarynyň setirleriniň dykyzlygyny hemmämiz başdan geçirdik.

Has Köp
 Voiterm: Howpsuzlykda täze standartlary düzmek

Voiterm: Howpsuzlykda täze standartlary düzmek

Voiterm, demokratik proseslerde we ses berişliklerde howpsuzlygyň ýokary standartlaryny kesgitlemek arkaly iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin döredilen innowasion ses beriş tehnologiýasydyr. Voiterm, daşarky çärelere garşy howpsuzlyk çäreleri bilen enjamlaşdyrylan ýapyk zynjyrly kodlanan habarlaşma ulgamynyň kömegi bilen howpsuzlygy ýokarlandyrýar.

Has Köp
 Voiterm: Işgärleri we çykdajylary azaldýan innowasiýa köp saýlawly ses beriş tehnologiýasy

Voiterm: Işgärleri we çykdajylary azaldýan innowasiýa köp saýlawly ses beriş tehnologiýasy

Voiterm, köp sesli ses berişlikleri adaty ses beriş usullary bilen deňeşdirilende işgärleri we çykdajy çykdajylaryny ep-esli azaltmak arkaly has täsirli we tygşytly etmegi maksat edinýän innowasiýa ses beriş tehnologiýasydyr.

Has Köp
Voiterm: Innowasiýa köp saýlawly ses beriş tehnologiýasy

Voiterm: Innowasiýa köp saýlawly ses beriş tehnologiýasy

Voiterm, köp saýlawly ses bermegi has çalt, has ygtybarly we tygşytly etmegi maksat edinýän innowasiýa ses beriş tehnologiýasydyr. Bu tehnologiýa, adaty ses beriş usullary bilen deňeşdirilende has täsirli we döwrebap warianty üpjün etmek arkaly ses bermek proseslerini optimallaşdyrýar.

Has Köp
 Voitermiň ses bermek tejribesi

Voitermiň ses bermek tejribesi

Voiterm saýlaw proseslerini häzirki zaman tehnologiýasy bilen üýtgedýär, ses bermek tejribesini ygtybarly we täsirli edýär. Bu makalada Voiterm-iň ses berişlikdäki innowasiýa tehnologiýalaryny we olaryň geljekdäki täsirini jikme-jik öwreneris.

Has Köp
Tehnologiýa demokratiýa degýär

Tehnologiýa demokratiýa degýär

Voiterm, demokratiýanyň özenlerinden biri bolan saýlaw prosesini häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirip, demokratik gatnaşygy artdyrmagy maksat edinýär. Bu makalada Voitermiň demokratiýa goşan goşantlary we geljekde bolup biljek täsirleri barada jikme-jik durup geçeris.

Has Köp
Voiterm bilen ygtybarly gelejek

Voiterm bilen ygtybarly gelejek

Voiterm saýlaw prosesini häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirip, ses bermegi ygtybarly, çalt we aç-açan tejribe edýär. Bu makalada Voitermiň ses bermek prosesine innowasiýa çemeleşmelerini we olaryň demokratik gatnaşyga täsirini jikme-jik öwreneris.

Has Köp
Gözleg ölçegleriňize laýyk blog tapylmady.