Takyk,
ygtybarly we çalt
ses bermek tehnologiýasy

Voiterm ses bermek prosesini häzirki zaman tehnologiýasy bilen kämilleşdirýär. Ses bermek we sesleri sanamak wagtynda seslenme wagtyny tygşytlamak bilen saýlaw prosesini has çalt we täsirli edýär.

Gözläň

enjamyň
Peýdalary

Ses beriş maşynynyň peýdalary
Wagt tygşytlaýar

Wagt tygşytlaýar

Ters jogap wagtyny tygşytlaýar.

Çykdajylary azaldýar

Çykdajylary azaldýar

Çap etmek we kanselýariýa çykdajylaryny iň az derejede azaldar.

Rorsalňyşlyklary ýok edýär

Rorsalňyşlyklary ýok edýär

Adam ýalňyşlyklaryny ýok edýär.

Bahasyny peseldýär

Bahasyny peseldýär

Işgärleriň çykdajylaryny azaldar.

Manipulýasiýanyň öňüni alýar

Manipulýasiýanyň öňüni alýar

Manipulýasiýanyň öňüni alýar.

Ygtybarly

Ygtybarly

Closedapyk zynjyrly şifrlenen habarlaşma amala aşyrylanda 100% howpsuz.

Päsgelçilik ýok

Päsgelçilik ýok

Enjamyň daşyndan fiziki taýdan goşulyp bilmeýändigi sebäpli 100% howpsuz.

Howpsuz programma üpjünçiligi

Howpsuz programma üpjünçiligi

Programma üpjünçiligi saýlawlara içerki we daşarky gatyşmagyň öňüni alýanlygy sebäpli 100% ygtybarly

Dolandyryşy üpjün edýär

Dolandyryşy üpjün edýär

Ses bermek 100% ygtybarly, sebäbi sanly hasaba alyş we printerleriň çap edilmegi barlanyp bilner.

Biz Kim?

Täze nesil ygtybarly ses bermek tehnologiýasy

Voiterm; Demokratiýanyň özenlerinden biri bolan saýlaw prosesini häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirip, ygtybarly, çalt we aç-açan ses bermek tejribesini üpjün etmegi maksat edinýän tehnologiýa kompaniýasy.

Kompaniýamyzyň maksady, tehnologiýany ulanmak arkaly uzak aralyklary ýakynlaşdyrmak we wagtyň netijeli ulanylmagyny üpjün etmek. Takyk we ygtybarly tehnologiýa çözgütlerine maýa goýmak bilen müşderilerimiziň durmuşyna many goşmagy maksat edinýäris. Biziň gözýetimimiz, adamlaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak we wagtyňyza gymmatlyk goşýan çözgütler bermek we müşderilerimize innowasiýa bilen goldaw bermek.

Biz Kim?

Demokratiýanyň geljegi üçin tehnologiki ädim

Voiterm häzirki zaman tehnologiýasynyň demokratiýanyň özenlerinden biri bolan saýlaw prosesine getirýän täzelikleri bilen ünsi çekýär. Saýlawlaryň howpsuzlygy we netijeliligi üçin möhüm bolan bu prosesi Voiterm tarapyndan üpjün edilen ygtybarly we tehnologiýa gönükdirilen platforma bilen üýtgedýäris.

Netijeli, ekologiýa taýdan arassa we ykdysady ses bermek

Voiterm, häzirki zaman tehnologiýalaryny demokratiýanyň hyzmatyna goýup, saýlaw proseslerini has täsirli, ekologiýa taýdan arassa we tygşytly etmek wezipesini ýerine ýetirýär. Bu innowasiýa ses beriş enjamy, saýlaw prosesini çaltlaşdyrýar we ses bermek we sesleri sanamak wagtynda wagt tygşytlamak arkaly netijeliligi ýokarlandyrýar. Şeýle hem, çap we kanselýariýa çykdajylaryny azaltmak bilen daşky gurşawa täsirini azaldýar.

Ulanyş ýerleri

  • Saýt dolandyryş saýlawlary

  • Döwlete degişli däl guramalar Prezident saýlawlary

  • Sosial kömek birleşikleriniň prezident saýlawlary

  • Bileleşigiň prezident saýlawlary

  • Söwda-senagat palatalarynyň, söwdagärleriň we hünärmenleriň palatalarynyň prezident saýlawlary

  • Senagat we telekeçiler birleşiginiň prezident saýlawlary

  • Sport klublary, federasiýa, konfederasiýa prezident saýlawlary

  • Syýasy partiýanyň umumy we welaýat prezident saýlawlary

  • Governmenterli dolandyryş saýlawlary (şäher häkimi, häkim, şäher geňeşiniň agzasy, Muhtar saýlawy)

  • Prezident we Türkiýe Milli mejlis saýlawlary

Köpüsi
Näme hakda pikir edýärsiňiz?

Bu ýerde gyzyklanýan köp soragyňyzy jemledik.

Voitermiň howpsuzlyk çäreleri näme?

Voiterm ýapyk zynjyrly şifrlenen habarlaşma, sanly ýazgy, güýçli programma üpjünçiligi çäreleri we fiziki päsgelçilikleriň öňüni almak ýaly köp gatlakly howpsuzlyk çärelerini ulanýar. Bu çäreler haýsydyr bir manipulýasiýa we päsgelçilikleriň öňüni almak üçin birleşdirildi.

Voiterm näçe dürli saýlama görnüşini goldaýar?

Voiterm saýlaw görnüşleriniň giň toparyny goldap biler, bu saýlawlar umumy saýlawlary, ýerli saýlawlary, bilelikdäki sesleri we başgalary öz içine alyp biler. Dürli saýlama görnüşlerine laýyklaşdyrylyp, düzülip bilner.

Voiterm bilen ses bermek ygtybarlymy?

Hawa, Voiterm güýçli şifrlemek we beýleki howpsuzlyk çäreleri bilen goralýan ulgam. Ses bermek prosesi manipulýasiýanyň öňüni almak we howpsuzlygy üpjün etmek üçin döredildi.

Voiterm-i ulanmak üçin ýörite okuw barmy?

Voiterm-de ulanmak aňsat interfeýsi bar we ýörite taýýarlygy talap etmeýär. Esasy kompýuter başarnyklary bolan islendik adam Voiterm-i netijeli ulanyp biler.

Voiterm näme we näme edýär?

Voiterm, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanyp, ygtybarly, çalt we täsirli ses beriş tejribesini hödürleýän ses beriş enjamy. Saýlaw prosesini has netijeli etmek we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin döredildi.

Blog

Innowasiýalardan we tehnologiýalardan uzak durmazlyk üçin ýazýan blog ýazgylarymyz
VOITERM Sanly ses beriş ulgamy ulanmaga taýyn

VOITERM Sanly ses beriş ulgamy ulanmaga taýyn

Şol bir wagtyň özünde şol bir saýlama organyň içinde şahsy ýa-da toparlaýyn saýlama amallaryny amala aşyrmak ukybymyz bar.

Has Köp
VOITERM Sanly saýlaw howpsuzlygy

VOITERM Sanly saýlaw howpsuzlygy

VOITERM sanly saýlama ulgamyny 2 bölege böldük. Ses beriş enjamynyň, dolandyryş we hasaba alyş ulgamynyň ýerleşýän serweri.

Has Köp
Dünýäde näçe ýurt sanly saýlaw ulgamlaryny ulanýar, olar nä derejede giň?

Dünýäde näçe ýurt sanly saýlaw ulgamlaryny ulanýar, olar nä derejede giň?

VOITERM sanly saýlaw ulgamyna başlamazdan ozal geçirilen gözleglerimizde, döwrüň tehnologiki şertlerine laýyklykda öndürilen enjamlaryň Amerikada, Şweýsariýada, Estoniýada, Hindistanda we Braziliýada ulanylandygyny gördük we gözden geçirdik.

Has Köp

Biz metbugatda

Innowasiýalardan we tehnologiýalardan uzak durmazlyk üçin ýazýan blog ýazgylarymyz
VOITERM-de “Serhat Aýan bilen täze zatlar gollanmasy”!

VOITERM-de “Serhat Aýan bilen täze zatlar gollanmasy”!

VOITERM baş müdiri Cengiz Pişirici, Sputnik radiosynda Serhat Aýanyň alyp barýan “Täze zatlar gollanma” programmasynyň göni ýaýlym myhmany boldy!

Has Köp
Biz Linkedin!

Biz Linkedin!

Linkedin-de biz hakda täzelikler.

Has Köp
“Facebook” da biz!

“Facebook” da biz!

“Facebook” -da biz hakda täzelikler.

Has Köp