Voiterm طیف گسترده ای از مطالب مربوط به نوآوری های تکنولوژیکی را پوشش خواهد داد که تجربه رای گیری را به آینده و تأثیر این نوآوری ها بر فرآیندهای انتخاباتی منتقل می کند. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه Voiterm نوآوری هایی مانند سیستم های رای گیری آنلاین امن ، فرآیندهای شمارش رای با استفاده از فناوری بلاکچین و رابط های کاربر پسند را ادغام می کند. علاوه بر این ، ما به طور مفصل سهم تکنولوژی در دموکراسی را توضیح خواهیم داد ، پیش بینی چشم انداز Voiterm برای افزایش مشارکت دموکراتیک و پیامدهای آن برای فرآیندهای دموکراتیک آینده.