سیستم انتخابات دیجیتال VOITERM مبتنی بر بلاک چین نیست.

در زلزله 5.8 سیلیوری 2019 سعی کردیم به عزیزانمان برسیم. با این حال، همه ما چگالی خطوط اپراتورهای GSM را تجربه کردیم. همچنین دیده ایم که در ایام اعیاد مذهبی به دلیل ازدحام مردم برای ارتباط با عزیزان خود به اپراتورهای GSM متکی هستند و منتظر خالی شدن خطوط برای برقراری ارتباط هستند.

پایداری و کنترل پذیری سیستم انتخاباتی مورد استفاده مهم است. پرسش‌های رسانه‌ای درباره نحوه برگزاری انتخابات پس از زلزله قهرمان‌مراش ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ که ۱۰ استان را در بر گرفت و فاجعه قرن کشورمان بود را دنبال کردیم.

با توجه به ساختار جامعه شناختی، جمعیتی، ژئوپلیتیکی و فرهنگی کشورمان، با توجه به اینکه دستیابی به این امر دشوار است، نظام جدیدی را با دیدگاهی متفاوت ایجاد کردیم. در کشور ما هنوز جاهایی هستند که مردم بی سواد هستند، گوشی هوشمند ندارند، حتی تلفن ندارند و زیرساخت اینترنت ندارند. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان، نادیده گرفتن بازی های سیاسی بیگانه محور مفید است. با در نظر گرفتن این عوامل، ما در نظر گرفتیم که سؤالات مربوط به نحوه کنترل افراد رای دهنده را حذف کنیم.

بلاک چین و سیستم انتخابات در برخی نقاط تلاقی می کنند. با این حال، این تقاطع امکان پذیر نیست زیرا به معنای همپوشانی کامل نیست. برای اینکه بلاک چین که ساختاری جهانی دارد، با نظام انتخاباتی منطبق شود، باید با امتیاز دادن، آنها را متحول کرد. در غیر این صورت، عواملی که مثبت به نظر می رسند ممکن است باعث ضرر شوند.