در تحقیقاتی که قبل از راه اندازی سیستم انتخابات دیجیتال VOITERM داشتیم، دیدیم که دستگاه هایی که مطابق با شرایط تکنولوژی زمان تولید می شدند در آمریکا، سوئیس، استونی، هند و برزیل استفاده می شدند و آنها را بررسی کردیم.

داده های گردآوری شده توسط موسسه بین المللی دموکراسی و کمک به انتخابات نشان می دهد که 79 درصد از 173 کشور از سیستم های رای گیری الکترونیکی استفاده نمی کنند. در حالی که 29 کشور از سیستم های رای گیری الکترونیکی در انتخابات ملی الزام آور استفاده می کردند، مشاهده شد که انتقال به رای گیری الکترونیکی در انتخابات منطقه ای در 18 کشور تکمیل شده است.

تصمیم گرفتیم با تحقیق در مورد ساختار جامعه شناختی و جغرافیایی کشورمان و مشکلاتی که کشورهای دیگر تجربه کرده اند مسیر متفاوتی را برای خود ترسیم کنیم.

حق رای و انتخاب شدن یکی از ارکان دموکراسی است. تا زمانی که بشریت وجود دارد، نیاز به فرآیندهای رای گیری ایمن، سریع و شفاف وجود خواهد داشت. در این مرحله، به عنوان VOITERM، ما اولین سیستم انتخابات الکترونیک مدار بسته ترکیه را توسعه داده ایم تا با ترکیب حق رای و انتخاب شدن با تکنولوژی مدرن و ارائه راه حلی که فرآیندهای انتخاباتی را تسهیل می کند، با زمان پیش برویم. سود همه بشریت