نوآوری هایی که Voiterm به دموکراسی آورده است ، تحولات تکنولوژیکی در فرآیندهای انتخاباتی و اثرات این تحولات بر فرآیندهای دموکراتیک به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با نشان دادن اینکه چگونه Voiterm از سیستم های تأیید هویت امن ، شفافیت و دسترسی در فرآیندهای شمارش رای بهره مند می شود ، ما بر نقش حیاتی آن در افزایش مشارکت دموکراتیک تمرکز خواهیم کرد. علاوه بر این ، ما به طور عمیق در مورد مشارکت Voiterm در دموکراسی بحث خواهیم کرد ، پیش بینی تاثیر بالقوه آن بر فرآیندهای دموکراتیک در آینده.