Voiterm با استفاده از تکنولوژی مدرن برای افزایش مشارکت دموکراتیک و مدیریت ایمن فرآیندهای انتخاباتی ، روند انتخابات را تغییر می دهد. اقدامات امنیتی مختلف ، روش های تأیید هویت و فرآیندهای شفاف شمارش رای ارائه شده توسط Voiterm اعتماد به دموکراسی را افزایش می دهد. در عین حال ، مشارکت دموکراتیک را با سرعت بخشیدن به روند رای گیری و دسترسی بیشتر به آن ترویج می دهد. با بررسی دقیق پیامدهای Voiterm برای فرآیندهای دموکراتیک آینده ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه می توانیم از قدرت تکنولوژی در حالی که از ارزش های دموکراتیک محافظت می کنیم ، استفاده کنیم.